Revision Log:  Jim Kapustiak

Rev. Date Index Black Gold Orange Green
01/25/2021 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
01/24/2021 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
01/23/2021 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
01/22/2021 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
01/21/2021 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
01/20/2021 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
01/19/2021 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
01/18/2021 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
01/17/2021 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
01/16/2021 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
01/15/2021 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
01/14/2021 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
01/13/2021 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
01/12/2021 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
01/11/2021 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
01/10/2021 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22

CDGA Peer Review Scoring Record »