Revision Log:  Jim Kapustiak

Rev. Date Index Black Gold Orange Green
06/06/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
06/05/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
06/04/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
06/03/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
06/02/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
06/01/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
05/31/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
05/30/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
05/29/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
05/28/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
05/27/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
05/26/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
05/25/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
05/24/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
05/23/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
05/22/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22

CDGA Peer Review Scoring Record »