Revision Log:  Jim Kapustiak

Rev. Date Index Black Gold Orange Green
08/08/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
08/07/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
08/06/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
08/05/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
08/04/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
08/03/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
08/02/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
08/01/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
07/31/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
07/30/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
07/29/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
07/28/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
07/27/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
07/26/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
07/25/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
07/24/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22

CDGA Peer Review Scoring Record »