Revision Log:  Jim Kapustiak

Rev. Date Index Black Gold Orange Green
10/23/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
10/22/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
10/21/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
10/20/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
10/19/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
10/18/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
10/17/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
10/16/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
10/15/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
10/14/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
10/13/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
10/12/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
10/11/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
10/10/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
10/09/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22
10/08/2020 INDEX: 28.3 Black: 33 Gold: 30 Orange: 28 Green: 22

CDGA Peer Review Scoring Record »